Farsi

:CultureLink        در مورد کلچر لینک

کلچرلینک یک سا ز ما ن (مو سسه) غیر انتفا عی ا سکا ن مجد د تا زه وا ر د ین در تو ر نتو می با شد. ما بیش ا زبیست سا ل  تجر به د ر تو سعه و ا ر ا یه خد ما ت د ر مو رد ا سکا ن مجد د تا زه وا ر د ین و ر سید گی به نیا ز ها ی جا معه گو نا گون و متنو ع تو ر نتو داریم. با علا قه در ا را یه نمو د ن خد ما ت بکر و سا ز نده به تا ز ه و ا ر د ین ما همیشه با تغیر ا ت و تحو لا ت سا ز گا ر بوده و کو شش می کنیم که پر و گر ا م ها ی جد ید ی ر ا که پا سخگو ی نیا ز ها ی خا ص مر ا جعین ما با شد ایجا د کنیم. تیم پنجا ه نفر ی کا ر مند ا ن ما با بیش ا ز سی ز با ن آ شنا یی د ا ر ند و متعهد و آ گاه و د ا ر ا ی فر هنگها ی مختلف

.  میبا شند                                                                                                                                                                                           

به منظو ر ا یجا د جو ا مع پذ یرا خد ما ت ما فر هنگها ی مختلف را با هم ار تبا ط مید هد. ما به تا ز ه و ا ر د ینیکه د ر جستجو ی کا ر هستند کمک می کنیم – خا نو ا د ه ها ر ا با سیستم یا نظا م تد ر یسی مدا ر س ( مکا تب) آ شنا می سا زیم و در جهت رفتن به سوی آ یند ه ها ی د رخشا ن و مو فق مها ر ت ها ی لا ز م ر ا د ر دستر س جوا نا ن تا ز ه و ا ر د قر ا ر مید هیم. ما ا ز پنا هند گا ن حما یت می کنیم و کا نا دا یی ها ی جد ید و ا ستقر ا ر یا فته را گرد هم می آ و ر یم . در هر کا ری که ما می کنیم متعهد به

. پذ یر فتن تفا و ت ها بو ده و جد ید ر ا با قد یم ا ر تبا ط می د هیم