Tagalog

 

 ‘Tungkol sa CultureLink’ Ang CultureLink ay isang organisasyon ng paninirahan (settlement organization) na kapwa luma at bago. Kami ay may mahigit sa 20 taong karanasan sa pagbubuo at pagbibigay ng mga serbisyo para sa paninirahan (settlement services) para matugunan ang mga pangangailangan ng sari-saring mga komunidad. Kami ay marubdob sa pagbibigay ng makabagong mga serbisyo sa mga bagaong dating, kami ay nakikibagay sa mga pagbabago at gumagawa ng mga bagong programang pinakamahusay na tutugon at sasalubong sa partikular na mga pangangailangan ng aming mga kliyente. Ang aming pankgkat ng 50 mga miyembrong kawani, na nasgsasalita ng mahigit sa 30 mga wika ay dedikado, matalino, at multikultural.

 

Ang aming mga serbisyo ay nakikipag-ugnay sa mga kultura upang makagawa ng mapagtanggap na mga komunidad. Tumutulong kami sa mga bagong dating na naghahanap ng trabaho, umaasiste sa mga pamilya na makapagnabiga sa sistema ng paaralan, at nagbibigay sa mga bagong dating na kabataan ng mga kakayahang kailangan nila para sa maliwanag at matagumpay na mga kinabukasan. Sinusuportahan namin ang mga refugee at pinagtitipon namin ang mga bago at matatag nang mga Canadian. Sa lahat ng aming mga ginagawa, kami ay nakapangako na tanggapin ang mga pagkakaiba-iba at iugnay ang bago sa luma.